Bc. Jakub Tesař

Bachelor's thesis

Udržitelný cestovní ruch

Sustainable Tourism
Abstract:
Tento text je rozdělen na tři základní části: teoretickou, analytickou a závěrovou: Teoretická část práce se snaží pochopit problematiku globalizace, udržitelného rozvoje a udržitelného cestovního ruchu. Teoretická část je zpracována metodou zhuštěné rozkladové analýzy a je doplněna autorovými názory a pro účel bakalářské práce zpracovanými komparacemi. Jejím cílem je zmapovat linii vzniku udržitelného …more
Abstract:
This text is divided into three basic parts: theoretical, analytical and final:The theoretical part of the thesis tries to understand the problems of globalization, sustainable development and sustainable tourism. The theoretical part is elaborated by the method of condensed analysis and is supplemented by the author's opinions and for the purpose of the bachelor thesis compiled comparisons. Its aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Reader: Ing. Věra Levičková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze