Bc. Jaroslava Labadeová

Master's thesis

Tvorba plánu cash-flow v podnikateľskom subjekte

Preparation of the Cash flow plan of the company
Abstract:
Diploma work target is to characterizize the cash flow, the structure and factors that effect cash flow and its utilization by insuring likvidity and financial stability of the company I.D.C. Holding a.s.. Cash flow means the incomings and outgoings in the company. It is very important to know positive and negative cash flows. The company gets the information of disposable cash to pay its own liabilities …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je charakterizovať cash flow, štruktúru a faktory, ktoré ho ovplyvňujú a jeho využitie pri zabezpečovaní likvidity a finančnej stability spoločnosti I.D.C. Holding a.s.. Cash flow predstavuje peňažné toky spoločnosti. Poznanie kladných a záporných peňažných tokov je veľmi dôležité, dáva spoločnosti informácie, koľko disponibilných prostriedkov má priebežne na úhradu svojich …more
 

Keywords

Finančné riadenie cash flow peňažné toky príjmy výdavky majetková finančná a kapitálová štruktúra optimalizácia majetkovej a kapitálovej štruktúry výsledok hospodárenia odpisy samofinancovanie likvidita finančná analýza ex-post a ex-ante tribilančný systém investície netto cash flow brutto cash flow priama a nepriama metóda zisťovania cash flow výkaz cash flow súvaha výkaz ziskov a strát manažment pracovného kapitálu čistý pracovný kapitál obežný majetok zásoby pohľadávky pohotové peňažné prostriedky manažment zásob manažment pohľadávok a záväzkov peňažný cyklus finančné plánovanie dlhodobý plán krátkodobý plán rozpočty plán zisku plánovaná súvaha plán rozdelenia zisku plán cash flow cash flow z prevádzkovej činnosti cash flow z investičnej činnosti cash flow z finančnej činnosti. Financial management incomes outcomes assets financial and capital structure optimalisation of assets and capital structure profit/lost depreciation self-financing liquidity ex-post and ex-ante financial analyses investments direct and indirect methode of cash flow determination cash flow statement balance-sheet profit-and-loss statement working capital management net working capital short-terms assets stock receivables call money stock management management of assets and liabilities financial planning long-term plan short-term plan budget plan of profit balance-sheet plan profit dispersion plan cash flow plan operating cash flow investment cash flow financial cash flow.
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: Ing. Magdaléna Kubranová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK