Katrin Laryschová

Master's thesis

Vícekriteriální zhodnocení zoologických zahrad v České republice a na Slovensku

Multi-criteria Evaluation of Zoological Gardens in the Czech Republic and Slovakia
Abstract:
Diplomová práce se věnuje zoologickým zahradám v Unii českých a slovenských zoologických zahrad a zoologickým zahradám v České republice s licencí Ministerstva životního prostředí. V rámci teoretických poznatků je charakterizován neziskový a veřejný sektor, kultura a volný čas, zoologické zahrady, jejich historie a legislativní vymezení. Praktická část se zaměřuje nejdříve na zhodnocení zoologických …more
Abstract:
The diploma thesis deals with zoological gardens in the Union of Czech and Slovak Zoological Gardens and Zoological Gardens in the Czech Republic licensed by the Ministry of the Environment. The theoretical knowledge characterizes non-profit and public sector, culture and leisure time, zoos, their history and legislative definition. The practical part focuses first on the evaluation of zoos in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2019
  • Supervisor: Jiří Bečica
  • Reader: Hana Fachinelli

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava