Václav Bilský

Bakalářská práce

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení bez učitele

Parking Lot Occupancy Detection by Unsupervised Machine Learning Algorithm
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci obsazenosti parkovacích míst ze statických snímků. Práce obsahuje popis úprav snímků potřebných pro předzpracování obrazu, popis algoritmu strojového učení bez učitele, princip fungování klasifikátorů K-means a Expectation Maximization. Implementace těchto částí byla za pomocí OpenCV prakticky odzkoušena na reálných snímcích parkoviště a nakonec popsány …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on detecting the occupancy of parking spaces from still images. Contains a description of editing images needed for image pre-processing, description of unsupervised machine learning algorithm, the operating principle of classifiers K-means and Expectation Maximization. Implementation of these segments were using OpenCV practically tested on real images park and finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Michael Holuša
  • Oponent: Radovan Fusek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava