Theses 

Syndrom vyhoření u osobních asistentů – Bc. Radka Kalinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče

Bc. Radka Kalinová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u osobních asistentů

Burnout syndrome in personal assistants´ case

Anotace: Bakalářská práce byla zaměřena na syndrom vyhoření u osobních asistentů. Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat pojem syndrom vyhoření a možnosti jeho prevence. Práci tvoří dvě hlavní oblasti. Teoretická část, která obsahuje vymezení jednotlivých pojmů deprivace, frustrace, osobní asistence, pomáhající pracovník, stres, supervize, syndrom vyhoření. Empirická část, ve které zjišťuji zda, osobní asistenti mají dostatečnou obeznámenost v problematice syndromu vyhoření. Zda osobní asistenti považují syndrom vyhoření za riziko své profese. Jaké prostředky prevence syndromu vyhoření využívají osobní asistenti. Zda zaměstnavatelé zajišťují osobním asistentům supervizi jako prostředek prevence syndromu vyhoření. Výsledky bakalářské práce byly zajištěny pomocí dotazníků, které byly předány do čtyř organizací, které jsou registrovány u Krajského úřadu v Libereci. Osloveno bylo 50 osobních asistentů. Výsledek výzkumu ukázal, že osobní asistenti považují syndrom vyhoření za riziko své profese. Dalším potvrzeným zjištěním bylo, že osobní asistenti znají nástroje prevence syndromu vyhoření. Dále se potvrdilo, že zaměstnavatelé umožňují osobním asistentům supervize.

Abstract: The bachelor thesis was focused on the burnout syndrome in personal assistants´ case. The aim of the bachelor thesis was to characterise the term burnout syndrome and possibilities of its prevention. The thesis is a compound of two main areas. The theoretical part contains the definition of the terms deprivation, frustration, personal assistance, helping worker, stress, supervision, burnout syndrome. Then there is the empirical part in which I try to find out whether the personal assistants are familiar enough with the issue of the burnout syndrome and also whether they consider the burnout syndrome to be a risk of their profession. I want to discover as well what means of prevention of the burnout syndrome are used by the personal assistants and whether the employers ensure them a supervision as a tool of prevention of the burnout syndrome. The results of the bachelor thesis were provided by the means of questionnaires which were handed out to four organisations registered under the Regional offices in Liberec. There were 50 personal assistants approached. The result of the research showed that the personal assistants consider the burnout syndrome to be a risk of their profession. Another confirmed finding was that the personal assistants know the tools of prevention of the burnout syndrome. It was also confirmed that the employers enable them the supervisions.

Klíčová slova: Deprivace, frustrace, osobní asistence, pomáhající pracovník, stres, supervize, syndrom vyhoření.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27443 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kalinová, Radka. Syndrom vyhoření u osobních asistentů. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:51, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz