Jana Staňková

Bachelor's thesis

Srovnání debetních a kreditních karet pro fyzické osoby v České republice

Comparison of the Debit and Credit Cards for Individuals in the Czech Republic
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je srovnání vybraných debetních a kreditních karet, nabízených na českém trhu bankovními institucemi, pro dva konkrétní subjekty, a následné stanovení optimálních řešení těchto dvou rozhodovacích problémů. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první je věnována úvodu a pátá závěru práce. Ve druhé kapitole je konkrétně popsána charakteristika platebních karet. Ve třetí …more
Abstract:
The aim of the thesis si a comparison of selected debit and credit cards that are offered on the Czech banking market, for two specific clients, and the subsequent determination of the optimal products. The thesis is divided into five chapters, the first one is devoded to the introduction and the fifth one to the conclusion of the thesis. There are specifically described the characteristics of payment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Pavla Klepková Vodová
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava