Ivana Tručková

Diplomová práce

Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) pomocí pecek meruněk (Prunus armeniaca)

Study on Kinetics of Biosorption of Cr(VI) by Apricot Pits (Prunus armeniaca)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením možnosti využití pecek meruněk (Prunus armeniaca) jako možného biosorbentu pro odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku. Dále se tato práce zabývá studiem jednotlivých faktorů ovlivňujících proces biosorpce. V teoretické části se zabývám procesem biosorpce, jeho mechanismem, rovnováhou a také faktory, které tento proces ovlivňují. V praktické části práce …více
Abstract:
The thesis is concerning to evaluation of possibility of using of apricot stones (Prunus armeniaca) as a biosorbent for elimination of hexavalent chromium from aqueous solution. The thesis also occupies with particular factors, which have an influence on biosorption process. In the theoretical part I apply myself with the biosorption process, its mechanism, balance and factors which have an influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Rásocha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava