Theses 

Není generace jako generace: sociologie vs. média – Bc. Barbora Bělková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Bělková

Bakalářská práce

Není generace jako generace: sociologie vs. média

There isn't generation like generation: sociology vs. the media

Anotace: Tato práce se zaměřuje na koncept generace ze sociologického hlediska a z hlediska jeho užití v médiích. Za průkopníka v tématu generací je považován Karl Mannheim. První část práce se tedy zabývá jeho teorií, kde je vysvětleno, jakým způsobem skloubil dva odlišné přístupy ke generacím. A sice přístup pozitivistický a romanticko-historický. Dále vysvětluje z jakého důvodu je tento koncept přínosný, že se mu v průběhu dalších let věnovali i další sociální badatelé. Termín generace však není používaný pouze ve vědecké sféře, ale i v běžném životě. Po krátkém vymezení toho, jaké jsou hlavní funkce médií ve společnosti, práce rozebere důvody toho, proč je pojem generací v mediální produkci tak atraktivní, a v jakém smyslu s ním média pracují. Na několika vybraných sociálních oblastech, kde se tento pojem vyskytuje, je s pomocí s teoretických konceptů sociálních věd, vysvětlován hlubší význam tohoto užití. Především je termín dáván do kontextu s dalšími sociálními jevy, které se ve společnosti vyskytují. V závěru práce pak dochází ke komparaci užití konceptu ve vědecké sféře a ve sféře mediální. Ukazuje jejich odlišnosti, ale i shodné prvky, které mediální produkce od Mannheima převzala.

Abstract: This work deals with the concept of generation from sociological point of view as well as with its portrayal in the media. The first part of the work focuses on the theory of Karl Mannheim, who is considered a pioneer in this subject.The work explains the way he combined two different appproaches to the concept of generation, the positivist approach and the romantic-historical approach. It also explains why this concept is beneficial and shows that is was pursued by other social scientists in the years following the emergence of Mannheim's theory. However, the term "generation" is not used only in academic sphere but also in everyday life. After briefly specifying the main functions of the media in the society, the work proceeds to analyse the reasons why the concept ofgeneration is so popular in media production and how the media work with it. A deeper significance of this usage is explained by discussing selected social areas where the concept of generation occurs, relying on theoretical concepts of social sciences. Above all, the term is put into context with other social phenomena that occur in the society. The conclusion provides a comparison between the ways the concept is used in the academic sphere and in the media. It points out their differences as well as the identical elements that media production has taken over from Mannheim.

Klíčová slova: generace, média, kolektivní paměť, trauma, Karl Mannheim, konflikt, změna, generační jednotka, skupina, čas.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Staszek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:49, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz