Jiří Gregor

Doctoral thesis

Interest Rate Pass-Through: A Synthesis of Empirical Analyses

Interest Rate Pass-Through: A Synthesis of Empirical Analyses
Abstract:
Úroková transmise popisuje citlivost bankovních úrokových sazeb na změny v měnově-politických úrokových sazbách, přičemž efektivní transmise napomáhá formovat předvídatelnou a důvěryhodnou měnovou politiku. Znalost toho, jak se změny sazeb promítají do ekonomiky, je tak pro centrální banky nanejvýš důležitá. Výsledky empirické literatury nicméně ukazují na odlišnou úroveň transmise, a to jak napříč …more
Abstract:
The interest rate pass-through describes how sensitive lending rates in an economy are to changes in the monetary policy rate. The effectiveness of the pass-through determines how successful the monetary policy could be in controlling the credit cycle, business cycle, and inflation. Therefore, central bankers around the world are greatly interested in assessing this transmission. There is no unified …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2019
  • Supervisor: Martin Melecký
  • Reader: Aleš Kresta, Karel Brůna, Svatopluk Kapounek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava