Bc. Eva Porkertová

Master's thesis

Nástroje digitálneho marketingu a Google Analytics

Digital marketing tools and Google Analytics
Abstract:
The objective of this diploma thesis was to characterize web analytics, analyze software tools for web analytics and then use Google Analytics to create a case study using data about web traffic of a particular company. An important part of the thesis is a theoretical framework explaining the area of digital marketing and web analytics including keywords and characteristics of software tools for web …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo charakterizovať webovú analytiku, analyzovať sofrvérové nástroje pre webovú analytiku a pomocou nástroja Google Analytics následne vytvoriť prípadovú štúdiu s využitím údajov o webovej návštevnosti konkrétnej firmy. Dôležitou súčasťou práce je teoretický rámec objasňujúci oblasť digitálneho marketingu a webovej analytiky vrátane kľúčových slov a charakteristiky sofrvérových …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Reader: Mgr. Milan Křápek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS