Lenka Špačková

Bakalářská práce

Komparace podmínek nestátních neziskových organizací v České a Slovenské republice z pohledu právní úpravy, účetních předpisů a daňových zákonů

Comparison of Conditions of Nongovernmental Organizations in the Czech Republic and the Slovak Republic in Terms of Legislation, Accounting Rules and Tax Laws
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci podmínek nestátních neziskových organizací v České a Slovenské republice. Cílem je analýza jednotlivých právních systémů, účetních předpisů a daňových zákonů. V řešení je použita metoda popisu, analýzy a srovnání. Na základě zjištěných údajů lze říci že, právní úprava je nejvíce podobná u církví a náboženských institucí, politických stran a hnutí. Nejvýraznější …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the comparison of conditions of non-governmental non-profit organizations in the Czech and Slovak Republics. The objective is to analyze individual legal systems, accounting regulations and tax laws. As a solution there is used the method of description, analysis and comparison. Based on the findings, it can be said that the legislation is most similar in churches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Jitka Znebejánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně