Theses 

Výukové metody praktického vyučování v oboru Kadeřník – Bc. Hana Vraspírová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Bc. Hana Vraspírová

Bakalářská práce

Výukové metody praktického vyučování v oboru Kadeřník

Teaching methods of teaching practical Hairdresser in the field

Anotace: V první kapitole teoretické části je objasněn pojem vyučovací metoda, její charakteristika a je zde uvedeno dělení vyučovacích metod podle Mojžíška a klasifikace metod podle Maňáka. Klasifikace metod není pevně daná, ale každý autor nebo učitel si výukové metody rozdělí podle různých parametrů. V této kapitole jsou také stručně zahrnuty požadavky kladené na učitele v rámci výukových metod. Ve druhé kapitole této části jsou podrobněji rozebrány vyučovací metody podle J. Maňáka a V. Švece, také vyučovací metody M. Čadílka a G. Pettyho a praktické příklady použití těchto metod. Dále je zde zdůrazněn vztah vyučovacích metod k jednotlivým částem vyučovacího dne. V každé části dne je vhodné použít jiné typy metod. Důležitou součástí vyučování jsou znaky aktivizujících metod a jejich přínos pro vyučování. Ve třetí kapitole je objasněno, jaké metody v praktickém vyučování volit, jak je použít a faktory, které ovlivňují volbu metod. Jsou zde vymezeny také důležité kroky, které by měl každý učitel znát pro vedení praktických činností. Do čtvrté kapitoly jsem zahrnula metodické listy, jeho doporučené náležitosti a konkrétní ukázku vypracovaného metodického listu. V páté kapitole praktické části je zpracována aplikace metod v praktickém vyučování. V kapitole šesté je zpracován průzkum na téma: Jaké vyučovací metody nejčastěji používají učitelé odborného výcviku. Je zde popsán průzkumný vzorek, administrace výzkumného nástroje a pomocí grafického znázornění jsou uvedeny výsledky průzkumu.

Abstract: In the first chapter of the theoretical part explains the concept of teaching method, its characteristics and is specified by dividing Mojžíška teaching methods and classification methods according Maňák. Classification of methods is not fixed, but each author or teacher teaching methods broken down by various parameters. This chapter also briefly covered the requirements for teachers in teaching methods. In the second chapter of this section are discussed in more detail teaching methods according to J. Maňák and V. Švec, also teaching methods Čadílka M. and G. Petty and practical examples of using these methods. There is also emphasized the relationship of teaching methods to individual parts of the school day . In every part of the day it is advisable to use other types of methods. An important part of teaching methods are activating the characters and their contribution to teaching. In the third chapter explained the methods of teaching practical choice is to use and factors that influence the choice of methods . There are also identified important steps that every teacher should know to conduct practical activities. The fourth chapter I included methodological notes, the recommended requirements and prepared a specific example of a methodological note. In the fifth chapter of the practical application is processed in a practical teaching methods . The sixth chapter is processed survey on the topic: What teaching methods are most often used by teachers of vocational training. There is described a reconnaissance sample, administration, research tools and a graphical representation shows the results of the survey.

Klíčová slova: Vyučovací metody, volba metod, klasifikace a použití metod, rozdělení metod, klasické, aktivizující a komplexní výukové metody, aplikace metod, metodický list, odborný výcvik.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Pavel Konupčík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:55, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz