Theses 

Moderní aplikace marketingového výzkumu v podnikové praxi – Bc. Filip Razím

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Filip Razím

Master's thesis

Moderní aplikace marketingového výzkumu v podnikové praxi

Modern Apliccation of Marketing Research in Business Practice

Abstract: V dnešní turbulentní době dochází na trzích k neustálým změnám a současně k rostoucímu konkurenčnímu boji. Z tohoto důvodu je nutné využívat moderní metody a být tak o krok napřed před ostatními. Tato diplomová práce se zabývá moderním marketingovým výzkumem, přičemž cílem práce je provedení marketingového výzkumu za účelem získání konkrétních informací, které identifikují nové obchodní příležitosti firmy Daikin. Zároveň výzkum slouží ke zjištění specifických parametrů, které hrají roli při výběru klimatizačních zařízení na trhu SkyAir. Důležitost tématu spočívá v moderním přístupu firem orientovaných na zákazníka a přizpůsobení podnikové strategie právě potřebám zákazníků či partnerů. Samotný marketingový výzkum je realizován formou dotazování pomocí moderní aplikace Google Forms, a to z důvodu velmi nízkých nákladů. Na jeho základě je následně vytvořena SWOT analýza, napomáhající k utváření podnikové strategie. Po důkladné analýze všech výsledků je poté také vytvořeno závěrečné doporučení.

Abstract: The markets are constantly changing and there is a growing competition in today's turbulent times. For this reason, it is necessary to use modern methods and to be one step ahead of others. This diploma thesis deals with a modern marketing research, aiming to execute marketing research to obtain specific information that identifies Daikin's new business opportunities. At the same time, the research serves to identify specific parameters that play a role in selecting air conditioning systems in the SkyAir market. The importance of the topic lies in the modern approach of customer oriented companies and in adaptation of the corporate strategy to the needs of customers or partners. Marketing research itself is realized through questioning using the modern Google Forms application, due to very low costs. Based on this research, a SWOT analysis is created to help shaping of corporate strategy. A final recommendation is made after a thorough analysis of all the results.

Keywords: marketingový výzkum, moderní metody, dotazník, zákazník, data, marketing research, modern methods, questionnaire, customer

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 20:44, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz