Bc. Tereza Bulíčková

Bachelor's thesis

Prevence a možná řešení delikvence dětí a mládeže

Prevention and possible solution of children and youth deliquency
Abstract:
Tato práce pojednává o delikvenci a kriminalitě dětí a mládeže a jejímu předcházení v naší společnosti. Předkládá poznatky o možné prevenci a způsobu řešení této problematiky. Shrnuje základní poznatky o preventivně zaměřených výchovných programech, které jsou klíčovým řešením k omezení delikventního chování a jednání dětí a mladistvých. Mladí lidé se čím dál více vzdalují zdravému životnímu stylu …more
Abstract:
The thesis deals with youth and children criminality and delinquency and with their prevention in our society. It presents the knowledge of this issue possible prevention and the way of its solution. It summarizes basic knowledge of preventively focused pedagogical programmes, which is the key solution to the reduction of delinquent behaviour and acting of children and youth. Young people are more …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bulíčková, Tereza. Prevence a možná řešení delikvence dětí a mládeže. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická