Kateřina Blašková

Bachelor's thesis

Česká republika a Schengenský prostor

The Czech Republic and the Schengen Area
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit nelegální migraci v EU a následně tuto problematiku aplikovat na Českou republiku. Samotná práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je teoretickým základem a jsou zde vymezeny základní pojmy a mechanismy svobody pohybu a schengenské spolupráce. V další kapitole se věnuji samotnému procesu přejímání schengenského acquis a důraz zde kladu rovněž …more
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis is to describe and to evaluate illegal migration in the EU and consequently apply this issue into the Czech Republic. The thesis is divided into three parts. The first chapter is the theoretical basis and covers basic terms and mechanisms of freedom of movement and the Schengen cooperation. In the next chapter, I´m concentrating on the whole process of the Schengen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Radomír Kaňa
  • Reader: Ján Klein

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva