Kateřina Blašková

Bakalářská práce

Česká republika a Schengenský prostor

The Czech Republic and the Schengen Area
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit nelegální migraci v EU a následně tuto problematiku aplikovat na Českou republiku. Samotná práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je teoretickým základem a jsou zde vymezeny základní pojmy a mechanismy svobody pohybu a schengenské spolupráce. V další kapitole se věnuji samotnému procesu přejímání schengenského acquis a důraz zde kladu rovněž …více
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis is to describe and to evaluate illegal migration in the EU and consequently apply this issue into the Czech Republic. The thesis is divided into three parts. The first chapter is the theoretical basis and covers basic terms and mechanisms of freedom of movement and the Schengen cooperation. In the next chapter, I´m concentrating on the whole process of the Schengen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Ján Klein

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva