Bc. Anna Koukalová

Master's thesis

Střetnutí a prolínání česko-ruského areálu za 1. světové války: Hej, Slované!

The encounter and interweaving of the Czech-Russian areas during the First World War: Hey, Slavs!
Anotácia:
Cílem diplomové práce je komplexní analýza významu a působení unikátního střetnutí a prolínání areálů zejména českého s ruským v období během první světové války a krátce po ní. Silnou pozici zde zastávají tzv. československé legie, které se pohybovaly převážně na Sibiři. Mezi důležité aspekty dále spadá jazyk a jazyková blízkost, dialog kultur, daný areál, autentické výpovědi aj. Průsečíkem je filologicko …viac
Abstract:
The aim of this master thesis is a comprehensive analysis of the meaning and effect of the unique encounter and mingling especially of the Czech with Russian areas during the First World War and shortly after. The Strong position here belongs to the so called Czechoslovak Legions, which moved largely in Siberia. Among the important aspects we rank a language and linguistic proximity, a dialogue of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta