Theses 

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost – Bc. Daniel Vošahlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniel Vošahlík

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost

Corporate social responsibility, its importance in the present and for future

Anotace: Bakalářská práce se zabývá přínosy a negativy zavedení konceptu CSR pro firmu AHV, jejíž hlavní činností je ekologická likvidace odpadů, a to s ohledem na její stakeholdery. V teoretické části bakalářská práce analyzuje konkrétní témata společenské odpovědnosti firem a problémy trvale udržitelného rozvoje. Identifikuje jednotlivé skupiny stakeholderů a řeší její konkrétní vztahy ke společnosti jako takové. Detailněji se rovněž zabývá oblastí životního prostředí a jejím místem v rámci procesů CSR. Praktická část představuje firmu AHV a navrhuje jí konkrétní postupy pro zavedení CSR Na detailním příkladu podpory alternativní dopravy zaměstnanců do firmy modeluje nákladovou a výnosovou stránku zavedení CSR do této firmy.

Abstract: This thesis deals with the benefits and downside of the introduction of the concept of CSR to the company the AHV, whose principal activity is the ecological disposal of waste, and with regard to its Stakeholder. In the theoretical part of the thesis analizuje specific themes of corporate social responsibility and sustainable development issues. Identifies each group of Stakeholder and fixes its specific relationships to society as a whole. In more detail, also deals with the areas of the environment and its place within the process of CSR. The practical part represents the company and her particular AHV proposes procedures for the introduction of CSR. The detailed example, support alternative transportation employees in the company, is the cost, and the introduction of CSR.

Klíčová slova: Akční plán, CSR, okolí firmy, reportování, stakeholder, trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí, Action Plan, Company surroundings, Reported, Stakeholders, Sustainable development, Environment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 04:56, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz