Theses 

Multikulturalismus ve školní praxi – Bc. Barbora VIKTOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Barbora VIKTOROVÁ

Master's thesis

Multikulturalismus ve školní praxi

Multiculturalism in school practice

Anotácia: Multikulturalismus a také multikulturní výchova je v současnosti velice aktuální téma. V této diplomové práci představím výzkumné šetření zaměřené na postoje pedagogů právě k multikulturalismu a multikulturní výchově, protože jejich pohled na tuto problematiku považuji za důležitý. V první části zmíním teoretická východiska. Zaměřím se na rozbor multikulturalismu českými odborníky především na kritickou reflexi. Poté se budu věnovat tomu, jak je multikulturní výchova ukotvena vládními dokumenty o vzdělávání. Následně představím metodologii kvalitativního výzkumného šetření. V poslední části diplomové práce se budu zabývat interpretací výsledků výzkumného šetření. Mezi důležitá zjištění patří například to, jak pedagogové nahlíží na Romy, nebo že svůj vliv na žáky v oblasti postojů velice podceňují. Multikulturní výchovu považují za přínosnou, nicméně jejímu naplňování ve výuce nevěnují dostatek prostoru, z důvodů omezené časové dotace.

Abstract: These days, multiculturalism and multicultural education is very important topic. In this work I introduce a research focused on teacher´s attitude to multiculturalism and multicultural education, because I consider improtant their perspective on this issue. The first part will offer theoretical solutions. I will focus on the analysis of multiculturalism by Czech experts - especially for their critical reflection. I will then discuss how multicultural education is anchored in government documents on education. Then, I present the methodology of qualitative research. In the last part of this thesis I will deal with the interpretation of the results of the research. Among the key findings include how teachers viewed the Roma, or that their influence on students in their attitudes greatly underestimated. Multicultural Education deem beneficial, however, its successful implementation in the classroom do not devote enough space, owing to the limited time allocated.

Kľúčové slová: Multikulturalismus, multikulturní výchova, základní a střední vzdělávání, pedagogové, postoje

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
  • Zverejniť od: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Andrea Preissová krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VIKTOROVÁ, Barbora. Multikulturalismus ve školní praxi. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 14:53, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz