Theses 

Marketingový mix vybraného podniku – Bc. Renata Seidlerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renata Seidlerová

Bakalářská práce

Marketingový mix vybraného podniku

Marketing mix of the selected company

Anotace: Tématem bakalářské práce je analýza marketingového mixu společnosti Česká mincovna a.s. Firma se zabývá ražbou a prodejem investičních mincí i medailí a mimo jiné je jediným výrobcem českých oběžných mincí. Práci jsem rozdělila na tři hlavní části. V úvodní části práce se zabývám charakteristikou podnikatelského prostředí společnosti s cílem definovat konkurenční prostředí a objevit příležitosti a hrozby trhu. Druhá část práce je věnována analýze jednotlivých oblastí marketingového mixu společnosti s cílem identifikovat jeho neefektivní prvky. Třetí část této závěrečné práce se zaměřuje na návrh doporučení, která mají za cíl pomoci společnosti ke zvýšení efektivnosti marketingu.

Abstract: The subjekt of the bachelor thesis is the analysis of the marketing mix of join-stock company the Czech mint. The company deals with the issue and sale of investment coins and medals and company is the only producer of Czech circulation coins. I dividend the work into free main parts. The introductory part of the thesis deals with the characteristics of the company's business environment in order to define the competitive environment and to discover the opportunities and threats of the market. The second part is devoted to the analysis of individual areas of the company's marketing mix in order to identify its ineffective elements. The third part of this bachelor thesis focuses on draft recommendations aimed at helping the company to increase the effectiveness of marketing.

Klíčová slova: Marketingový mix, marketingové prostředí, komunikační mix, cenová a distribuční strategie, zákazníci, produkt. Marketing mix, marketing environment, communication mix, pricing and distributionstrategy, customers, product.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:26, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz