Andrea Bušeková

Bachelor's thesis

Etika v podnikání a její uplatňování v oblasti hotelnictví

Ethics in business and its application in hospitality
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je Etika a její uplatňování v oblasti hotelnictví. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a část aplikační. V teoretické části jsem se zabývala definicí etiky obecně a dále podnikatelské etiky jako její specifické oblasti, vývojem podnikatelské etiky, principy a nástroji etického řízení, zvláště etickými kodexy a etikou v oblasti hotelnictví. Smyslem této části …more
Abstract:
The theme of this thesis is Ethics in business and its application in the hotel industry. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, I dealt with the definition of ethics in general and business ethics as its specific branch in particular, historical development of business ethics, principles and instruments of ethical management, particularly ethical codes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Barbora Koklarová
  • Reader: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management