Bc. Veronika ŽARLOKOVÁ

Bachelor's thesis

Detekce antimutagenity rostlinných extraktů.

Detection of antimutagenicity of plant extracts
Anotácia:
Bakalářská práce má za cíl zhodnotit antimutagenitu flavonoidní látky rutinu. Pozitivní biologická role tohoto extraktu je dána jeho antioxidačními vlastnostmi. Zhodnocení míry antioxidačních účinků bylo provedeno Amesovým testem za využití bakteriálního indikátorového kmene Salmonella typhimurium TA102 umožňujícího detekci poškození indukovanou mutageny se silnými oxidačními vlastnostmi. Antimutagenní …viac
Abstract:
Bachelor?s thesis has for object to assess anti-mutagenicity of flavonoid substance rutin. Positive biological role of this extract is caused by its anti-oxidant properties. Evaluation of the degree of anti-oxidizing effects was performed by Ames test using bacterial indicating strain of Salmonella typhimirium TA102, allowing the damage detection induced by mutagens with strong oxidizing properties …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zverejniť od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedúci: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽARLOKOVÁ, Veronika. Detekce antimutagenity rostlinných extraktů.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Systematic Biology and Ecology