Mgr. Eva Czerná

Rigorózní práce

Vymáhání daňových pohledávek

Tax Execution
Anotace:
Jak již sám název napovídá, tato práce bude pojednávat o daňové exekuci, prováděné správcem daně. Legislativně je daňová exekuce zachycena v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který bude od 1.1.2011 plně nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ze dne 22.7.2009 a i nadále se bude postupovat při daňové exekuci podle občanského soudního řádu jako doposud. Na začátku jsem vymezila …více
Anotace:
éto práci. V této práci bych chtěla čtenáře seznámit jak se základními pilíři mezinárodní pomoci při vymáhání, kterými jsou poskytování informací, doručování informací a žádosti o vymáhání. Vzhledem k tomu, že poskytování mezinárodní pomoci již není ničím neobvyklým v běžné praxi správce daně, zaměřím se i na předpoklady, za kterých bude pomoc poskytnuta, např. podmínky vykonatelného mezinárodního …více
Abstract:
As the title prompt, this thesis will deal with the tax execution, performed by the tax administrator. Legislatively, the tax execution is caught up in law no. 337/1992 Sb., of tax and duty administration, which will be fully replaced on 1.1.2011 by law no. 280/2009 Sb., tax regulations, from 22.7.2009 and it will be proceeding in the tax execution according to Civil Procedure Act as yet. At the beginning …více
Abstract:
ngth of the term. In this thesis I would like to inform readers about basic pillars of international help in exaction, which are information providing, delivery of information and requests for exaction. Since the providing of international help is not something unusual in common practice of tax administrator, I will focus also on presumptions, in which the help will be offered, e.g. conditions of performable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 2. 2012
  • Oponent: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo