Bc. Adam Konečný

Bachelor's thesis

Dvojí morálka: Kritická reflexe daru ve vztahu k žebrání v kontextu bezdomovectví

Dual morality: Critical reflection of the gift in relation to begging in the context of homelessness
Abstract:
Práce rozpracovává tématiku bezdomovectví a daru a snaží se o nalezení vzájemných souvislostí mezi nimi. Vliv, jenž má dar získaný aktivitou žebrání na přechod z krátkodobého do dlouhodobého bezdomovectví, nebyl doposud dostatečně prozkoumán. Práce je teoretickou sekundární analýzou, jejímž cílem je právě popis vztahu mezi aktem obdarovávání v rámci žebrání a dlouhodobým bezdomovectvím, tedy stavem …more
Abstract:
Thesis develops themes of homelessness and gift and try to find the interrelationship between them. Influence, that has acquired the gift from begging activity for the transition from short-term to long-term homelessness, has not been sufficiently explored. Thesis is a theoretical secondary analysis whose purpose is to describe the relationship between an act of generosity in the context of begging …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Adam Staveník

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology