Šárka Pařízková

Diplomová práce

Návrh konfigurace vnitřní výsypky lomu Vršany ve vztahu ke zbytkové jámě po ukončení hornické činnosti – studie

Proposal for the design configuration of inner dump in quarry Vršany in relation to the residual pit after mining activities - study
Anotace:
V předložené diplomové práci je zpracován návrh na konfiguraci vnitřní výsypky lomu Vršany. Projekt je soustředěn na závěrečnou etapu rozvoje lomu, tedy na sanaci a rekultivaci zbytkové jámy a způsobu jejího využití. V první, obecné části, je zaznamenán historický vývoj lomu Vršany a geografická, geologická a hydrogeologická charakteristika dotčeného území. Konfigurace zbytkové jámy lomu Vršany je …více
Abstract:
This thesis deals with a proposal for configuration of internal dump of quarry Vršany. The project is focused on the final stage of development of the quarry, thus the remediation and reclamation of residual pit and how to use it. In the general part there is composed a historical development of quarry Vršany and geographical, geological and hydrogeological characteristics of the area. The configuration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Oldřich Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava