Bc. Anna Talašová

Diplomová práce

Umění a reklama - zaměření na tištěnou reklamu - vzájemné vztahy a vlivy, historický vývoj jevů

Art and advertising - focused on print advertising - the interaction and influences, historical development of phenomena
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem umění a reklamy, se zaměřením na tištěnou reklamu. Sleduje vzájemné vlivy a historický vývoj. Teoretická část práce se věnuje historii a rozvoji umění s důrazem na výtvarné umění, reklamní plakát a fotografii, dále reklamy, tištěné reklamy a popisuje situaci na současném časopiseckém trhu v České republice. Analytická část práce se zabývá analýzou a komparací reklam …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the relation between art and advertising, focusing on print advertising. It monitors the mutual influences and historical development. Theoretical part of the thesis pays attention to the history and the development of art, with an emphasis on fine art, photography and posters, as well as advertising, print advertising and describes the current magazine market situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní