Theses 

Umění a reklama - zaměření na tištěnou reklamu - vzájemné vztahy a vlivy, historický vývoj jevů – Bc. Anna Talašová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Talašová

Diplomová práce

Umění a reklama - zaměření na tištěnou reklamu - vzájemné vztahy a vlivy, historický vývoj jevů

Art and advertising - focused on print advertising - the interaction and influences, historical development of phenomena

Anotace: Diplomová práce se zabývá vztahem umění a reklamy, se zaměřením na tištěnou reklamu. Sleduje vzájemné vlivy a historický vývoj. Teoretická část práce se věnuje historii a rozvoji umění s důrazem na výtvarné umění, reklamní plakát a fotografii, dále reklamy, tištěné reklamy a popisuje situaci na současném časopiseckém trhu v České republice. Analytická část práce se zabývá analýzou a komparací reklam kosmetického průmyslu. Vybrány jsou reklamy 20. a 21. století, převážně z ženských časopisů životního stylu. Posuzován je umělecký vývoj a potenciál reklam.

Abstract: The diploma thesis deals with the relation between art and advertising, focusing on print advertising. It monitors the mutual influences and historical development. Theoretical part of the thesis pays attention to the history and the development of art, with an emphasis on fine art, photography and posters, as well as advertising, print advertising and describes the current magazine market situation in the Czech Republic. Analytical part of the thesis analyses and compares cosmetics industry advertising. Selected ads were created during 20th and 21st century, mostly for women’s lifestyle magazines. Artistic development and potential is assessed.

Klíčová slova: Umění, výtvarné umění, historický vývoj, fotografie, reklama, tištěná reklama, kosmetický průmysl, časopisy životního stylu, art, fine art, historical development, photography, advertising, print advertising, cosmetics industry, lifestyle magazines

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:06, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz