Bc. Anna Talašová

Master's thesis

Umění a reklama - zaměření na tištěnou reklamu - vzájemné vztahy a vlivy, historický vývoj jevů

Art and advertising - focused on print advertising - the interaction and influences, historical development of phenomena
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vztahem umění a reklamy, se zaměřením na tištěnou reklamu. Sleduje vzájemné vlivy a historický vývoj. Teoretická část práce se věnuje historii a rozvoji umění s důrazem na výtvarné umění, reklamní plakát a fotografii, dále reklamy, tištěné reklamy a popisuje situaci na současném časopiseckém trhu v České republice. Analytická část práce se zabývá analýzou a komparací reklam …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the relation between art and advertising, focusing on print advertising. It monitors the mutual influences and historical development. Theoretical part of the thesis pays attention to the history and the development of art, with an emphasis on fine art, photography and posters, as well as advertising, print advertising and describes the current magazine market situation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní