Miroslava Frydrychová

Bachelor's thesis

Způsoby odškodnění v oblastech dotčených těžebními limity

Indemnification Programmes for Regions Affected by Mining
Abstract:
Životnost světových zásob ušlechtilých fosilních paliv je odhadována na několik desítek let, zásoby uhlí na více jak jeden bilión tun a jejich životnost, při roční těžbě cca pět miliard tun, na více jak 200 let, tudíž uhlí bude nejvýznamnější energetickou surovinou 21. a 22. století a mělo vést k využívání domácích surovin v maximálně možné míře. V devadesátých letech minulého století došlo rozhodnutím …more
Abstract:
Life span of fossil fuels reserves has been estimated to several tens of years, coal reserves to more than one billion tonnes and their life span, with the annual production of ca five billion tonnes, to over 200 years. Therefore coal will be the most important energy feedstock of 21st and 22nd centuries and it should lead to maximum use of domestic feedstock. In 1990s the Czech government made a decision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Miroslav Seidl
  • Reader: Pavel Kounovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava