Theses 

Didaktická pomůcka podle montessoriovské pedagogiky jako nástroj pro rozvoj orientace v prostoru dítěte předškolního věku se zdravotním postižením – Lenka MILICHOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka MILICHOVSKÁ

Bakalářská práce

Didaktická pomůcka podle montessoriovské pedagogiky jako nástroj pro rozvoj orientace v prostoru dítěte předškolního věku se zdravotním postižením

Didactic tool according to Montessori pedagogy as the instrument for disabled child development

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu didaktické pomůcky dle zásad pedagogiky Montessori jako nástroje pro rozvoj orientace v prostoru dítěte předškolního věku se zdravotním postižením. Teoretická část práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je zaměřena na jedince se zdravotním postižením. Druhá kapitola popisuje specifika vývoje dítěte předškolního věku a nabízí srovnání se specifiky vývoje dítěte s dětskou mozkovou obrnou a dítěte s vývojovou dysfázií v kapitole třetí. Následující tři kapitoly se věnují pedagogice Montessori, z nichž první popisuje stěžejní principy Montessori, ve druhé je zpracován teoretický základ Montessori materiálu a závěrečná kapitola se zabývá předškolním zařízením a domácímu prostředí založených na principech Montessori. Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření didaktické pomůcky v montessoriovském pojetí pro dítě předškolního věku se zdravotním postižením se zaměřením na orientaci v prostoru. Prvním dílčím cílem bylo pozorovat dítě při práci s originálním Montessori materiálem. Druhý dílčí cíl se zaměřoval na výrobu didaktické pomůcky pro rozvoj orientace v prostoru podle montessoriovské pedagogiky. Dále byla pomůcka užita k zácviku dítěte se zdravotním postižením pro práci s pomůckou, což byl dílčí cíl třetí. Čtvrtým dílčím cílem byla ukázka práce dítěte s pomůckou za přítomnosti zákonných zástupců pro práci s touto pomůckou v domácím prostředí. Závěrečným pátým dílčím cílem byla aplikace pomůcky do domácího prostředí. Na základě těchto vytyčených cílů byly stanoveny výzkumné otázky. Pro splnění cílů byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu. Pro získání potřebných dat k vytvoření didaktické pomůcky byla použita technika pozorování dětí se zdravotním postižením, analýza osobní dokumentace, dále byla data sbírána pomocí polostandardizovaného rozhovoru s pedagogickými pracovníky a se zákonnými zástupci dětí se zdravotním postižením. Výzkum probíhal v období od ledna do konce března 2016. Výzkumný soubor tvořily tři děti se zdravotním postižením navštěvující Rodinné centrum Pomněnka v Českých Budějovicích, zákonní zástupci těchto dětí a pedagogičtí pracovníci centra. Výsledkem této práce je vlastnoručně vyrobená didaktická pomůcka podle montessoriovské pedagogiky se zaměřením na orientaci v prostoru. Pomůcka byla zhotovena ve dvou modifikacích a dále byla upravena dle individuálních potřeb každého z vybraných dětí se zdravotním postižením. Na základě pozorování dětí se zdravotním postižením v centru Montessori, analýzy záznamových archů a rozhovorů se zákonnými zástupci, bylo zjištěno, že vytvořená didaktická pomůcka rozvíjí orientaci na pracovní ploše ve vertikální a horizontální rovině, základní pojmy orientace na pracovní ploše (pojmy nahoru - dolů, první - prostřední - poslední, vpravo - vlevo, nahoru vpravo/vlevo, dolů vpravo/vlevo), přesnost a schopnost vzájemného porovnávání tvarů (písmen). Vlastnoručně vyrobená pomůcka byla ověřena v pedagogickém i domácím prostředí. Výzkumné šetření poukazuje na to, že obě tato prostředí děti stimulují a vedou je k systematičnosti a samostatnosti. Pomůcka byla užívána dle základních "požadavků" Montessori pedagogiky a atributů pro práci s pomůckou s důrazem na připravenost prostředí (klid, vhodný čas, osobní prostor,..) a systematičnost práce s pomůckou. Didaktická pomůcka podle Montessori pedagogiky umožňuje zohlednění individuálních potřeb dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a lze ji užívat v pedagogickém i domácím prostředí.

Abstract: This bachelor´s thesis focuses on creating a teaching aid according to Montessori principles of education, an aid which serves as a tool for development of spatial orientation of pre-school children with disabilities. The theoretical part is divided into six chapters. The first chapter centres on disabled individuals. The second chapter describes the specifics of pre-school children´s development and presents a comparison with developmental characteristics of a child with cerebral palsy, and in the third chapter, child with developmental dysphasia. The other three chapters that follow deal with Montessori education; the first of these describes the main Montessori principles, the second elaborates on the theoretical basis of Montessori material and the final chapter engages itself with pre-school facilities and home environment based on Montessori principles. The principal aim of this thesis is to create a teaching aid in line with Montessori methods for a pre-school child with disability with the focus on spatial orientation. The first sub-goal was to observe the child while working with the original Montessori material. The second sub-goal targeted the production of a teaching aid for development of spatial orientation according to Montessori education. Furthermore, this aid was used for training the disabled child in order to teach it how to work with such an aid, which constituted the third sub-goal. The fourth sub-goal was a demonstration of the child´s work with the aid in the presence of legal representatives for work with this aid in a home environment. The fifth, and final, sub-goal, was to implement the aid in a home environment. Based on these defined objectives, research issues were established. In order to fulfill all the goals, a qualitative method of research was chosen. To get hold of necessary data for creating the teaching aid, a technique of observation of disabled children was used, as well as an analysis of personal documentation. Moreover, data were collected with the assistance of semi-standardised interview with educators and legal representatives of the disabled children. The research was conducted in the period between January and the end of March 2016. The research group included three disabled children frequenting Family Centre Pomněnka in České Budějovice, their legal representatives and educators of the centre. The outcome of this work is a teaching aid, hand-made according to Montessori education with a focus on spatial orientation. The aid was created in two modifications and was further adjusted on the basis of individual needs of each disabled child chosen. Upon the observation of disabled children in the Montessori centre and analysis of record keeping sheets, it was found that the created teaching aid develops orientation on a work surface in both vertical and horizontal plane, basic concepts of orientation on the work surface (concepts such as up - down, first - middle - last, on the right - on the left, up and right/left, down and right/left), accuracy and ability to compare forms (letters) with each other. This hand-made tool was tested in both educational and home environment. The research shows that both these environments stimulate the children, leading them to act systematically and independently. The aid was used in compliance with the basic "requirements" of Montessori pedagogy and its attributes for work with the aid, with emphasis on the well-prepared environment (quiet, suitable time, personal space,...) and systematic nature of the work with the aid. A teaching aid enables, according to Montessori education, to allow for individual needs of any child with special educational needs and can be utilized in both educational and home environment.

Klíčová slova: Pedagogika Montessori, orientace v prostoru, didaktická pomůcka, předškolní věk, zdravotní postižení.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Míková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38909 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

MILICHOVSKÁ, Lenka. Didaktická pomůcka podle montessoriovské pedagogiky jako nástroj pro rozvoj orientace v prostoru dítěte předškolního věku se zdravotním postižením. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:41, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz