Bc. Šárka Krejčová

Diplomová práce

Využití DNA markerů při identifikaci a lokalizaci nových genů odolnosti k padlí travnímu Blumeria graminis f. sp. hordei u ječmene Hordeum vulgare

Identification of new resistance genes to powdery mildew in barley by means of DNA markers
Anotace:
Padlí travní podmíněné houbou Blumeria graminis f. sp. hordei je nejčastější chorobou ječmene. Náplní diplomové práce bude vyhledávání DNA markerů založených na polymerázové řetězové reakci a studium polymorfismu u rodičovských linií použitých pro křížení a introdukci nových genů odolnosti k padlí travnímu do genomu ječmene Hordeum vulgare. Dalším úkolem bude studium charakteru dědičnosti a lokalizace …více
Abstract:
Powdery mildew, caused by the fungus Blumeria graminis f. sp. hordei is the most widespread disease of barley. The aim of the diploma thesis is detection of DNA markers based on polymerase chain reaction and analysis of polymofphism in the parent lines used for cross and introduction of new genes of resistance to powdery mildew into the genome of barley Hordeum vulgare. The next task is the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta