Bc. Lenka Nečasová

Bakalářská práce

Zpětná vazba v dětské skupině ze strany pečující osoby

The feedback in a children group from the caring person perspective
Anotace:
Práce se zabývá zpětnou vazbou v dětské skupině, konkrétně zpětnou vazbou ze strany pečující osoby směrem k dítěti. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Je popsána koncepce zpětné vazby a její působení na jedince nebo malou skupinu. Dále je charakterizována dětská skupina jako nové pojetí předškolní výchovy v České republice. V práci jsou popsána specifika zpětné vazby v dětské skupině …více
Abstract:
The thesis deals with feedback in the children's group, specifically with the feedback from the caregiver towards the child. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The concept of feedback and its effect on an individual or a small group is descri-bed. Furthermore, the children's group is characterized as a new concept of pre-school education in the Czech Republic. The thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika