Václav Zbortek

Bakalářská práce

Vliv hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí

Influence of Sample Mass on Flash Temperature
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možností vlivu hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí u dvou různých materiálů. Teoretická část bakalářské práce popisuje porovnání technických norem ČSN 640149 a ASTM D1929-96 pro stanovení teploty vzplanutí s ohledem na hodnotu navážky vzorku. Dále je v této části vysvětleno několik důležitých pojmů pro pochopení problematiky a je zde zhodnocena zapalitelnost. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with the possible influence of sample weight on the flash point of two different materials. The theoretical part describes the comparison of technical standards, ČSN 640149 and ASTM D1929-96 for determining the flash point to the value of the test sample. Further in this section explains several important concepts for understanding and ignitability is evaluated. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Lenka Herecová
  • Oponent: Jana Drgáčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava