Bc. Veronika Polášková

Bakalářská práce

Analýza projektovaného kurikula předškolního vzdělávání v Irsku se zaměřením na problematiku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Analysis of designed curriculum of pre-primary education in Ireland with focus on Physical Education and Health Education
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou projektového kurikula předškolního vzdělávání v Irsku. V teoretické části je rozebrána problematika kurikula, jeho formy a roviny. Dále je zde uvedena stručná rešerše týkající se výzkumu kurikula. Závěr kapitoly je věnován oblasti předškolního vzdělávání. Metodická část definuje cíl bakalářské práce. Je zde také pojednáno o sběru a zpracování dat, které …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the designed curriculum of pre-school education in Ireland. The theoretical part is focused on the description of the term curriculum, and its forms and levels. There is also a brief summary of curriculum research. The end of the chapter is devoted to the area of pre-school education. The methodological part defines the goal of the bachelor thesis. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta