Theses 

Finanční ukazatele úspešných a neúspěšných firem – Michal Gajdošech

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michal Gajdošech

Bakalářská práce

Finanční ukazatele úspešných a neúspěšných firem

Finanční ukazatele úspěšných a neúspěšných firem

Anotace: Cílem této bakalářské práce je finanční analýza podniků Makovec a.s. a Prima Group a.s. a hlavně zjistit jakou mají vypovídací schopnost jednotlivé finanční ukazatele, tedy jak budou tyto ukazatele vypadat u podniku, který prosperuje a který v budoucnu zbankrotuje. Analýza je provedena v letech 2005 až 2009. V první části jsou představeny obě vybrané společnosti a shrnut cíl této práce. Druhá část je věnována obecným informacím o finanční analýze a metodickém aparátu. Ve třetí části jsou zobrazeny 4 poměrové ukazatele podniků s doplněním údajů o odvětví. Nejdůležitější část tvoří Du Pontovmu rozkladu ROE s využitím funkcionální metody a bonitní a bankrotní modely. V poslední části této práce jsou shrnuty poznatky analýzy s dosaženými výsledky a vlastní postřehy.

Abstract: The general aim of this bachelor thesis is the financial analysis of 2 companies: Makovec a.s., and Prima Group a.s., while the specific aim is to determine the explanatory power of individual financial ratios. Specifically, how do they look when a company will prosper in the future, and the warning signs when a company will go bankrupt. Analysis is made between 2005 and 2009. The first part presents two selected companies and a summary of the objectives of my work. The second part is devoted to general information about financial analysis and methodological apparatus. The third part shows the four financial ratios with the addition of information on the sector. The most important part is the Du Pont ROE decomposition using functional methods and bonito and bankruptcy models. In the last part of this work is summarized knowledge analysis of the results obtained and my own observations.

Abstract: Cieľom tejto bakalárskej práce je finančná analýza podnikov Makovec a.s. a Prima Group a.s. a hlavne zistiť akú majú vypovedaciu schopnosť jednotlivé finančné ukazovatele, teda ako budú tieto ukazovatele vypadať u podniku, ktorý prosperuje a ktorý v budúcnosti zbankrotuje. Analýza je prevedená v rokoch 2005 aţ 2009. V prvej časti sú predstavené obidve vybrané spoločnosti a zhrnutý cieľ tejto práce. Druhá časť je venovaná všeobecným informáciám o finančnej analýze a metodickom aparáte. V tretej časti sú zobrazené 4 pomerové ukazovatele podnikov s doplnením údajov o odvetví. Najdôleţitejšiu časť tvorí Du Pontovmu rozkladu ROE s vyuţitím funkcionálnej metódy a bonitné a bankrotné modely. V poslednej časti tejto práce sú zhrnuté poznatky analýzy s dosiahnutými výsledkami a vlastné postrehy.

Klíčová slova: Finanční ukazatele, bonitní a bankrotní modely, Du Pont ROE

Keywords: Financial indicators, bonito and bankruptcy models, Du Pont ROE

Klíčová slova: Bonitné a bankrotné modely, Finančné ukazovatele, Du Pont ROE

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Hana Mikovcová
  • Oponent: Jindřich Špička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36460


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz