Theses 

Komunitní plánování sociálních služeb – Bc. Dana Šálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Šálková

Bakalářská práce

Komunitní plánování sociálních služeb

Community planning of social services

Anotace: Tato bakalářská práce popisuje proces komunitního plánování sociálních služeb. Teoreticko – metodologická část je věnována obecné charakteristice sociálních služeb, jejich poslání a formám poskytování. V práci jsou dále zmíněny standardy kvality poskytování sociální péče a zásadní povinnosti a práva vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Druhá polovina teoreticko – metodologické části již popisuje samotný proces komunitního plánování sociálních služeb, jeho význam, cíl, zdroje spolupráci, informovanost a zapojení veřejnosti. V aplikační části je představen proces zavedení komunitního plánu ve statutárním městě Jihlavě. Jsou zde porovnávány kapacity a nabídky s potřebami občanů. Tato část popisuje stávající situaci o sociálních službách ve městě a o službách, které zde chybí a jsou potřebné. Je zde rovněž vyhod-nocen průzkum a dotazníkové šetření, které v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Jihlavě proběhlo. Závěrem práce je zpracovaná analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a sestavení priorit potřeb uživatelů sociálních služeb na základě dotazníkových šetření a jejich rozpracování do konkrétních cílů a opatření.

Abstract: This bachelor work describes the process of social services community planning. The theoretical - methodical part contains the common characterization of social services, their mission and forms of providing. Standards of their quality and fundamental obligations and laws following the Act n.108/ 2006 Sb.about social services are also described in this work. The second half of the theoretical-methodological part describes the process of social services community planning itself, its meaning, the aim, sources of cooperation, informing and public participation. In an application part the process of establishing social services community planning in Jihlava is introduced. Its capacity and offers are compared with citizen needs. This part describes present situation in social services in the town and missing important needs. The research and questionnaire inquiry into social services community planning in Jihlava are also included. In conclusion the analysis of needs and arranging priorities on the basis of questionaire inquiries and their working in to particular aims and arrangements are presented.

Klíčová slova: komunita, komunitní plánování, sociální služba, občan, uživatel, poskytovatel, zadavatel, komunikace, priorita, opatření, aktivity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 02:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz