Ing. Eva Dvořáková

Bakalářská práce

Paliativní péče v urgentní medicíně z pohledu zdravotnického záchranáře

Palliative Care in Emergency Medicine from a Paramedics Perspective
Anotace:
Bakalářská práce tvoří obecné poznatky o paliativní péči nejenom v urgentní medicíně s následným průzkumem informovanosti a četnosti zdravotnických záchranářů s paliativními pacienty. Teoretická část práce je věnovaná úvodu do paliativní péče, prolínání paliativní péče s urgentní medicínou, bolesti a jejímu způsobu léčby, etickým a právních aspektů umírání a v závěru kompetencemi zdravotnických záchranářů …více
Abstract:
The bachelor's thesis forms general knowledge about palliative care not only in emergency medicine with a subsequent survey of awareness and frequency of paramedics with palliative patients. The theoretical part of the work is devoted to the introduction to palliative care, the intertwining of palliative care with emergency medicine, pain and its treatment, ethical and legal aspects of dying and finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. David Peřan, MBA
  • Oponent: Mgr. Michaela Přibíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická