Bc. Katarína Bamburová

Diplomová práce

Komparácia vývoja dane z príjmov fyzických osôb na Slovensku a v Čechách

Comparison of the development of tax on personal income in Slovakia and the Czech Republic
Abstract:
This diploma thesis deals with the development of the comparison of the tax on personal income in the Slovak and the Czech Republic. Fiscal government politics and necessity to accomplish the state budget's income section directly influences taxpayer's tax burden by monetary payment, which levy into the state budget through income tax. The first chapter of my thesis is focused on development of income …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá komparáciou vývoja dane z príjmov fyzických osôb na Slovensku a v Čechách. Fiškálna politika vlády a potreba naplnenia príjmovej časti štátneho rozpočtu, priamo vplýva na daňové zaťaženie daňovníkov prostredníctvom peňažných platieb, ktoré odvádzajú do štátneho rozpočtu prostredníctvom dane z príjmov. Prvá kapitola diplomovej práce je zameraná na vývoj dane z príjmu a na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK