Bc. Aleš MICHÁLEK

Diplomová práce

Estimace stavu distribuční sítě - algoritmy a implementace

Power System State Estimation - Algorithms and Implementation
Anotace:
Práce se zabývá implementací estimace stavu elektrické sítě s využitím souboru měření ze systému SCADA a fázorů z jednotek PMU. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky estimace stavu, jejímž jádrem je statická metoda založená na vážených nejmenších čtvercích. Hlavní část práce se věnuje vývoji programového vybavení a návrhu databáze pro popis elektrizační sítě. Pro implementaci programu byl zvolen …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the implementation of power system state estimation with using of measurements from SCADA system and also from PMU. In the work is summarized the theoretical knowledge of estimation, which core is a static method based on weighted least squares. The main part of the thesis deals with development of computer program and with design and implementation of the database which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 41196

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Janeček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHÁLEK, Aleš. Estimace stavu distribuční sítě - algoritmy a implementace. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd