Theses 

Spotřebitel a jeho procesní ochrana při řešení přeshraničních sporů – Karolína BÉMOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Karolína BÉMOVÁ

Diplomová práce

Spotřebitel a jeho procesní ochrana při řešení přeshraničních sporů

Consumer and his procedural protection in cross- border disputes

Anotace: Diplomová práce se zabývá procesní ochranou spotřebitele při řešení přeshraničních sporů v kontextu práva EU. Cílem je provést komplexní analýzu ochrany spotřebitele, a to od samotného definičního vymezení spotřebitele až po procesní regulaci určování soudu mezinárodně příslušného, včetně uznávání a výkonu rozhodnutí. Autorka při své analýze vychází především z Nařízení Brusel I recast, jež doplňuje dalšími legislativními dokumenty, včetně těch podpůrných. Tam, kde je to možné, odkazuje rovněž na odborné monografie či periodika. Zásadní význam pak přikládá judikatuře SDEU, jež odráží praktické fungování nařízení v členských státech. Jednotlivé kapitoly zdůrazňují nástroje poskytující spotřebiteli procesní výhody či ochranu, upozorňují na problematické aspekty úpravy a přednášejí stanovisko autorky. Ta klade důraz na detail, přičemž se zaměřuje na vývoj legislativy i judikatury. Na mnoha místech práce z toho důvodu narazíme na komparaci judikátů SDEU doplněnou o názory generálního advokáta ke konkrétnímu případu či srovnání různých podob nařízení, zejména Nařízení Brusel I a jeho revize. Autorka se, vyjma výše vymezeného záměru, snaží přiblížit spektrum možností, jimiž spotřebitel disponuje k domožení se svých práv, neboť si je vědoma jeho stěžejního postavení v rámci jednotného vnitřního trhu EU.

Abstract: The diploma thesis deals with consumers' procedural protection in cross- border disputes in the context of EU law. The main purpose is to elaborate a comprehensive analysis of consumer protection, from the very definition of the consumer to the procedural regulation, concerning in particular determination of the court internationally authorized to resolve the case and the recognition and enforcement of judgments issued in member states. The analysis is based mainly on the Brussels I recast Regulation enriched with other legislative documents, including the supporting ones. Where possible, the author refers also to legal publications and journals and emphasizes the key role of the CJEU case law which reflects the practical application of the EU regulation in the Member States. Every single chapter highlights measures providing specific consumer protection or his procedural privileges, the problematic aspects of the regulation and author's partial evaluation. The author pays attention to the detail, that's why she focuses on the development of legislation and case law. The comparison of CJEU judgments, accompanied by advocate general opinion can be found almost in each chapter as well as the comparison of different versions of regulations, in particular, the Brussels I Regulation as amended by Brussels I bis Regulation. Apart from the above-mentioned main purpose, the author also seeks to expose all possible legal options which the consumer can operate with at the court taking into consideration his crucial position within the EU internal market.

Klíčová slova: Aktivní a pasivní spotřebitel, procesní ochrana spotřebitele, smlouvy uzavírané se spotřebitelem, evropský civilní proces, evropský exekuční titul, evropský platební rozkaz, drobné nároky, exequatur, Nařízení Brusel I recast, mezinárodní příslušnost, příslušnost u spotřebitelských smluv, uznání a výkon rozhodnutí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=190613 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

BÉMOVÁ, Karolína. Spotřebitel a jeho procesní ochrana při řešení přeshraničních sporů. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz