Theses 

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu – Bc. Veronika Symerská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Veronika Symerská

Diplomová práce

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu

The Secondary Hotel Schools and the Labour Market in the Selected region

Anotace: Diplomová práce se zabývá středním odborným vzděláváním a školami, které dané vzdělání v oboru hotelnictví v Jihomoravském kraji poskytují. Cílem této diplomové práce je na základě výzkumu specifikovat důvody studentů k volbě oboru, spokojenost studentů s připraveností na výkon povolání a analyzovat jejich plány po dokončení středního vzdělávání a způsoby hledání práce. Práce je rozdělena na tři části. V první, teoretické části jsou vymezeny základní pojmy: vzdělání, vzdělávací systém České republiky, školský zákon, význam vzdělání, propojení teorie a praxe, hledání prvního zaměstnání a požadavky zaměstnavatelů. Druhá část popisuje Jihomoravský kraj, situaci na trhu práce. Analyzuje a interpretuje data zjištěná pomocí elektronického a dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru včetně použitých metod. Třetí část je věnována doporučením v dané oblasti. Na závěr jsou shrnuty získané informace a je ověřena planost hypotézy.

Abstract: This master thesis deals with secondary vocational education and schools providing hospitality education in the South Moravian Region. The aim is to specify the reasons why students choose this major, student´s perceptions of career readiness and to analyze student´s plans after graduation and ways of finding their first job. The thesis is divided into the three separate parts. The first-theoretical part focuses on definitions of: education, the education system of the Czech Republic, the Education Act, importance of education, linking education and practice, employers´ demands and finding a first job. The second part describes the South Moravian Region and labour market situation and also there are analyzed and interpreted data collected through an electronic and questionnaire survey and interview including used methods. The third part is devoted to recommendations in the subject area. The conclusion summarizes all obtained information and the hypothesis is verified.

Klíčová slova: student, praxe, vzdělávání, trh práce, zaměstnanost student, professional experience, education, labor market, employment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 13:59, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz