Mgr. Petr PAPEŽ

Advanced ('rigorózní') thesis

PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963

THE CHANGES OF THE MARRIAGE INSTITUTE ON THE BACKGROUND OF THE GENERAL CIVIL CODE OF 1811, THE FAMILY LAW ACT OF 1949 AND THE FAMILY ACT OF 1963
Abstract:
Cílem této práce je zachytit proměny institutu manželství na základě předložených právních předpisů v 19. a 20. století. Deklarovat vliv ostatních společenských skutečností na vývoj institutu manželství a popsání vývoje práv a povinností manželů.
Abstract:
The aim of this thesis is to capture the changes in the institute of marriage on the basis of the submitted legal codes in the 19th and 20th centuries. Declare the influence of other social facts on the development of the institute of marriage and description of the development of rights and duties of spouses.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAPEŽ, Petr. PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963. Plzeň, 2019. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/