Mgr. Petr PAPEŽ

Advanced ('rigorózní') thesis

PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963

THE CHANGES OF THE MARRIAGE INSTITUTE ON THE BACKGROUND OF THE GENERAL CIVIL CODE OF 1811, THE FAMILY LAW ACT OF 1949 AND THE FAMILY ACT OF 1963
Anotácia:
Cílem této práce je zachytit proměny institutu manželství na základě předložených právních předpisů v 19. a 20. století. Deklarovat vliv ostatních společenských skutečností na vývoj institutu manželství a popsání vývoje práv a povinností manželů.
Abstract:
The aim of this thesis is to capture the changes in the institute of marriage on the basis of the submitted legal codes in the 19th and 20th centuries. Declare the influence of other social facts on the development of the institute of marriage and description of the development of rights and duties of spouses.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAPEŽ, Petr. PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963. Plzeň, 2019. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/