Nikol Szotkowská

Bakalářská práce

Hodnocení rentability podniku ve zpracovatelském průmyslu

Profitability Assessment of a Company in the Manufacturing Industry
Anotace:
Tématem bakalářské práce je hodnocení rentability podniku ve zpracovatelském průmyslu. Hlavním cílem bakalářské práce je hodnocení rentability společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. pomocí metod finanční analýzy. Analýza výkonnosti podniku z pohledu rentability je provedena na základě účetních výkazů společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. za období 2009 – 2013. V teoretické části práce je …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the profitability assessment of a company in the manufacturing industry. The main objective of the bachelor thesis is profitability assessment and analysis of financial situation of a company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. Financial analysis is performed on the basis of financial statements from the period 2009-2013. In the theoretical part, the financial analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava