Jana SKRBKOVÁ

Diplomová práce

Sfumato versus analyticko-syntetická metoda čtení

Sfumato versus analyticly-synthetic method of reading
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vymezením pojmu čtení a čtenářské gramotnosti. Porovnává a popisuje výuku provopočátečního čtení metodou analyticko-syntetickou a metodou Sfumato - Splývavé čtení. Podrobně charakterizuje obě metody a zaměřuje se na deskripci shod a rozdílů v jejich výuce a vystihuje jednotlivé požadavky kladné na pedagogy. Praktická část je formou dotazníkového šetření zaměřena na využití …více
Abstract:
My Dissertation Work describes the concept of reading and the readers´ literacy. It describes and compares teaching of reading by analytic-synthetic Sfumato-integrated reading method. It describes in details both the methods aiming to description of conformity and differences of theirs. It gives a picture of demands on teachers . The practical part made as a questionaire leeds to utilization of both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKRBKOVÁ, Jana. Sfumato versus analyticko-syntetická metoda čtení. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/