Theses 

Hipoterapie - orientace na předškolní a mladší školní věk – Tereza HOŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza HOŠKOVÁ

Bakalářská práce

Hipoterapie - orientace na předškolní a mladší školní věk

Hippoterapy - focus on preschool and younger school age

Anotace: Bakalářská práce se zabývá hipoterapií. Je rozložena do tří částí a to do teoretické, praktické a v poslední části se nachází přílohy. V teoretické části se snažím vysvětlit pojem hipoterapie, pedagogicko {--} psychologické ježdění a sportovní ježdění handicapovaných. Dále se zabývám využitím hipoterapie, výběrem a přípravou koní, organizací při hipoterapii, středisky, kde se s ní můžeme setkat a jak takové středisko má vypadat, týmem a uvedu příklady onemocnění, u kterých se hipoterapie využívá. V praktické části srovnávám střediska v jihočeském kraji, jejich vybavenost, návštěvnost a pomocí pozorování a rozhovorů se snažím zjistit, jak pracují s handicapovanými lidmi a jak na ně hipoterapie působí. Poslední část je věnována přílohám.

Abstract: Bachelor thesis deals with hippotherapy. It is divided into three parts and the theoretical, practical, and the last part is the Annex. In the theoretical part I try to explain the concept of hippotherapy, pedagogical - psychological riding and sport riding handicapped. It is also concerned with the use of hippotherapy, selecting and training horses organization in hippotherapy, a center where they can meet it, and how such a center should look, the team and bring examples of diseases for which hippotherapy uses. In the practical part we compare center in the South Bohemian region, their skills, attendance and by visits and interviews trying to find out how to work with handicapped people and how they operate hippotherapy. The last part is devoted to annexes.

Klíčová slova: hipoterapie, předškolní věk, mladší školní věk, peadagogika, psychologie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010
  • Zveřejnit od: 29. 3. 2010
  • Identifikátor: 12331

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HOŠKOVÁ, Tereza. Hipoterapie - orientace na předškolní a mladší školní věk. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz