Theses 

Tvorba systému hodnocení spokojenosti zákazníků vybraného podniku – Bc. Gabriela Bolíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B

Bc. Gabriela Bolíková

Diplomová práce

Tvorba systému hodnocení spokojenosti zákazníků vybraného podniku

Creation of Customer Satisfaction Evaluation in the Selected Company

Anotace: Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou zákaznické spokojenosti a sleduje naplnění hlavního cíle, kterým je vytvoření systému hodnocení spokojenosti zákazníků v konkrétní společnosti ze sektoru služeb. V teoretické části je přiblížena problematika kvality služeb, definování požadavků zákazníků, znaků spokojenosti zákazníků a metod měření spokojenosti zákazníků. V aplikační části práce je uplatněn popis, kvantitativní výzkum, analýza a dedukce. Dále byly uplatněny metody finanční analýzy k posouzení finančního zdraví podniku. Pro vytvoření systému hodnocení spokojenosti zákazníků posloužily výsledky z dotazníkového šetření a poznatky získané z odborné literatury. V závěru práce jsou předložena doporučení konkrétních opatření pro zlepšení poskytovaných služeb.

Abstract: Annotation This thesis deals with customer satisfaction and monitors the fulfillment of the main goal of establishing a system of customer satisfaction ratings in specific companies from the services sector. In the theoretical part is given an idea of the quality of services, defining customer requirements, customer satisfaction symbols and methods of measuring customer satisfaction. The practical part is the description applied research, quantitative research, analysis and deduction. Furthermore, the methods of financial analysis were applied to assess the financial health of the company. To create an evaluation system of customer satisfaction, I relied on data obtained from the survey results and the knowledge gained from literature. In conclusion, recommendations of concrete measures to improve the services provided are made.

Klíčová slova: Klíčová slova, marketingový výzkum, služba, spokojenost, zákazník, znaky spokojenosti. Key words, marketing research, service, satisfaction, customer, satisfaction criteria.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:23, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz