Jaroslav Hermann

Diplomová práce

Návrh na úpravu technologické linky za účelem zvýšení produkce v lomu Krásny Les

The proposed adjustment of the process line to increase production at the quarry Krasny Les
Anotace:
ANOTACE: Tématem diplomové práce je úprava technologické linky za účelem zvýšení produkce v lomu Krásný Les. Zmapována byla nabídka strojů a zařízení používaných v lomových provozech s cílem najít, vyhodnotit a zpracovat nejvhodnější variantu řešení. Sledovány byly i vývojové trendy a možnosti jejich aplikace do řešené problematiky. V úvodu jsou popsány současné aktivity probíhající v kamenolomu společně …více
Abstract:
ANNOTATION: The issue of the thesis is an adjustment of process line for the purpose of increase in productionin the quarry Krasny Les. The thesis contents a maped offer of machines and devices used in the quarry operations for the purpose to find, evaluate and elaborate the most suitable variation of solution. Also, development trends were studied and their possibilities of use into the solved issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Ladislav Žid

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava