Zuzana Kolářová

Diplomová práce

Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na slupkách citrusových plodů a vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI)

Study on Kinetics of Biosorption of Cr(VI) on the Shells of Citrus Fruits and the Effect of Cr(III) on the Determination of Cr(VI)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem kinetiky biosorpce šestimocného chromu pomocí odpadních slupek citrusových plodů, a rovněž vlivem trojmocného chromu na vlastní stanovení šestimocného chromu po biosorpci. V teoretické části je popsán možný výskyt a negativní vliv šestimocného chromu v životním prostředí; metody jeho odstraňování, obecný mechanismus biosorpce Cr(VI) a rovněž faktory, které tento proces …více
Abstract:
This thesis studies the kinetics of biosorption of hexavalent chromium using waste citrus peel, as well as the influence of trivalent chromium on own determination of hexavalent chromium after the biosorption. The theoretical part describes the possible occurrence and negative impact of hexavalent chromium on the environment; methods of its removal; general mechanism of biosorption of Cr(VI) as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Rásocha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava