Theses 

Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na Velkou Británii – Vendula Beránková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vendula Beránková

Diplomová práce

Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na Velkou Británii

The Theory of Optimum Currency Area and its Possibility of Application to Great Britain

Anotace: Cílem této diplomové práce je aplikovat vybraná kritéria teorie optimální měnové oblasti na ekonomiku Velké Británie. K dosažení tohoto cíle by mělo přispět především vymezení hlavních OCA kritérií a jejich následné uplatnění na prostředí britské ekonomiky. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na základní teoretická východiska teorie optimální oblasti. Kapitola je pak rozdělena do několika oddílů, v nichž je postupně rozebrán vznik a vývoj teorie OCA, včetně její logiky či vliv asymetrických a symetrických šoků. Následuje stručná charakteristika kritérií teorie optimální měnové oblasti a shrnutí hlavních nákladů a přínosů členství v měnové unii. Závěr první kapitoly je pak věnován vzájemné komparaci nákladů a přínosů členství v měnové unii. Druhá kapitola dokládá míru zapojení Velké Británie do evropské měnové integrace. Pozornost je postupně zaměřena na měnovou spolupráci před druhou světovou válkou, v období po druhé světové válce a následně na měnovou spolupráci v rámci Evropské unie. Tato kapitola je již do jisté míry analyticky zaměřena, neboť obsahuje analýzu plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, výsledky tzv. pěti ekonomických testů a tím hodnotí připravenost Británie na vstup do eurozóny. Poslední kapitola je věnována aplikaci vybraných kritérií optimální měnové oblasti na britskou ekonomiku. Konkrétně se jedná o kritérium otevřenosti ekonomiky, diverzifikace produkce a kritérium mobility výrobních faktorů, resp. kritérium mobility pracovní síly. Jako doplňující kritéria byla vybrána sladěnost hospodářských cyklů a stupeň reálné konvergence. Výsledková karta těchto kritérií napomáhá zhodnotit, zda je pro Británii výhodné stát se součástí Evropské měnové unie a přijmout společnou měnu euro.

Abstract: The aim of the Thesis is to apply the chosen criteria of the theory of optimum currency area to the economy of Great Britain. Especially the definition of the main OCA criteria and its subsequent application to the British economy could contribute to achieve the objective. The Thesis is divided into three chapters. The first chapter is focused on the theoretical basis of the theory of OCA. The chapter is divided into several sections, in which is gradually dissected the creation and development of the OCA theory, including its logic and effect or asymmetric and symmetric shocks. The brief description of the OCA criteria and a summary of costs and benefits of the membership in a monetary union follow. The conclusion of the chapter is devoted to the comparison of costs and benefits of the membership in a monetary union. The second chapter demonstrates the involvement of Britain to the European monetary integration. Attention is gradually focused on monetary cooperation before World War II, after the Second World War and then on monetary cooperation within the EU. This chapter is to some extent analytically focused, because it includes analysis of meeting the Maastricht criteria, the results of the so-called five economic tests and it evaluates the readiness of Britain to enter the Euro-area. The last chapter is devoted to the application of selected OCA criteria to the British economy. To be more specific, the selected criteria are: the criterion of economic openness, diversification of production and the mobility of production factors, respectively labor mobility. As additional criteria, the alignment of economic cycles and the degree of real convergence were selected. Results tab of these criteria helps to assess whether it is good for Britain to become a part of the European Monetary Union and adopt the euro.

Klíčová slova: Optimální měnová oblast, hospodářské šoky, náklady a přínosy členství v měnové unii, měnová spolupráce, Evropský měnový systém, Evropská měnová unie, kritéria OCA, členství Británie v eurozóně.

Keywords: Optimum currency area, economic shocks, costs and benefits of membership in a monetary union, monetary cooperation, European Monetary System, European Monetary Union, OCA criteria, Britain's membership in the Euro-area.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Aleš Lokaj

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 07:55, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz